Actiereglement

Sla je slag bij van maele

Artikel 1 - Identiteit van de organisator

 

De WEDSTRIJD “Sla je slag bij Van Maele” (verder genoemd de “WEDSTRIJD”) wordt georganiseerd door NV Van Maele met zetel te Clemence Dosschestraat 29, 9800 Deinze, België, Ondernemingsnummer 0429.851.342, in samenwerking met Like a Virgin nv met zetel te Evolis 78, 8500 Kortrijk, België, Ondernemingsnummer 0538.982.181 (verder genoemd de “ORGANISATOR”).

 

Dit Wedstrijdreglement bevat de modaliteiten en deelnemingsvoorwaarden van toepassing op de WEDSTRIJD. Deelname aan de WEDSTRIJD impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit Wedstrijdreglement, alsook de Privacyverklaring. Elke deelnemer wordt derhalve geacht de inhoud van dit reglement te hebben gelezen, begrepen en zonder enige beperking te hebben aanvaard.
 
Het Wedstrijdreglement is te allen tijde consulteerbaar via “www.nvvanmaele.be”. Er wordt geen communicatie gevoerd betreffende dit reglement, de inzendingen, het mechanisme van de WEDSTRIJD of de modaliteiten van de selectie.

 

 

Artikel 2 - Deelnemingsvoorwaarden “Sla je slag bij Van Maele” WEDSTRIJD

 

De WEDSTRIJD is toegankelijk voor alle natuurlijke personen die op het grondgebied van het Koninkrijk België, Nederland of het Groothertogdom Luxemburg gedomicilieerd zijn en de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op het ogenblik van deelname.
 
De werknemers van de betrokken firma (NV Van Maele) en/of van de betrokken promotie-reclameagentschappen die aan de totstandkoming van de huidige WEDSTRIJD hebben meegewerkt zijn van deelname uitgesloten; alsook hun gezinsleden (d.w.z. leden van éénzelfde gezin of personen die op hetzelfde adres samenwonen).
 
De ORGANISATOR kan altijd een persoon van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van NV Van Maele uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan deze WEDSTRIJD.
 
Deelname aan de WEDSTRIJD kan enkel gebeuren via de website www.nvvanmaele.be. In geen geval kan worden deelgenomen per post, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel. Deelname aan de WEDSTRIJD is gratis. Eventuele kosten verbonden aan de deelname (waaronder maar niet uitsluitend kosten voor internetverbinding, verplaatsingskosten, etc.) zijn geheel ten laste van de deelnemer en kunnen niet verhaald worden op de ORGANISATOR.
 
Om geldig deel te nemen moet de deelnemer de op de website opgegeven procedure volgen en de gevraagde gegevens invullen op het daartoe voorziene online deelnameformulier. Enkel volledige deelnames komen in aanmerking voor deelname aan de WEDSTRIJD. Een volledige deelname bestaat uit:
Op de website www.nvvanmaele.be vult de deelnemer zijn/haar gegevens in in het daarvoor voorziene online deelnameformulier. De correcte persoonsgegevens zijn de gegevens die terug te vinden zijn op de identiteitskaart van de deelnemer.


De deelnemer moet de volgende gegevens aan de ORGANISATOR bekendmaken op het online deelnameformulier: voornaam, familienaam, adres, nr., postcode, gemeente, e-mailadres, andere deelnemingsvoorwaarden. De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 
De deelname is pas geldig als de deelnemer akkoord gaat met het Wedstrijdreglement en de Privacyverklaring,

 

 

Artikel 3: Duur van de WEDSTRIJD

 

De WEDSTRIJD loopt van zondag 1 januari 2023 09.00 uur tot zondag 31 december 2023 23:59 uur en zolang de voorraad strekt.
 
Ingeval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de ORGANISATOR zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van de deelname aan de WEDSTRIJD uit te sluiten.
 
De ORGANISATOR kan op elk moment de duurtijd van de WEDSTRIJD aanpassen (bv. in functie van de voorraad).

 

 

Artikel 4: Verloop van de WEDSTRIJD en selectie winnaars

 

Selectiecriteria:
    ●    Per maand wordt één winnaar geselecteerd. Deze winnaar wordt bekendgemaakt via Facebook Live op pagina facebook.com/vanmaelegereedschappen. De trekkingsdatum wordt minstens één week voor het einde van de voorafgaande maand meegedeeld. De trekking zal telkens plaats vinden binnen elke eerste week van de nieuwe maand..
    ●    Iedere maand wint één winnaar een reischeque, waardoor dus in totaal 12 winnaars zullen zijn. Deze reischeque is enkel geldig via het reisagentschap achter deze waardebon.
    ●    Er wordt maximaal één winnaar toegekend per adres. Eenzelfde persoon kan slechts één keer winnen.
 
 
Het winnen van de “Sla je slag bij Van Maele” WEDSTRIJD kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar, en niet aan derden. Hij of zij kan verzocht worden om zijn of haar identiteit aan te tonen bij het afhalen van zijn of haar waardebon. De prijs is niet overdraagbaar.
 
De ORGANISATOR kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.
 
Met de winnaars van de WEDSTRIJD zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs.
Via telefonisch contact of via e-mail worden de winnaars persoonlijk op de hoogte gebracht.
 
Als de meegedeelde persoonlijke gegevens van een winnaar niet correct blijken te zijn en als een winnaar niet reageert op de contactopname door de ORGANISATOR, ondanks het feit dat de ORGANISATOR het mogelijke heeft gedaan om een winnaar te bereiken, dan kan de ORGANISATOR daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 
De uitslag van de “Sla je slag bij Van Maele” WEDSTRIJD kan niet worden aangevochten.

 

 

Artikel 5: Algemene voorwaarden

 

Deelname aan de “Sla je slag bij Van Maele” WEDSTRIJD impliceert de onvoorwaardelijke erkenning en aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig reglement en de Privacyverklaring, zonder enig voorbehoud of beperking, evenals van elke beslissing die de ORGANISATOR zou moeten treffen terzake. Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het Wedstrijdreglement, of het mechanisme van de WEDSTRIJD, noch telefonisch, noch schriftelijk.
Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden beoordeeld door de Organisator.
 
Bij overtreding van één van de in dit Wedstrijdreglement vermelde bepalingen is de deelname van rechtswege nietig verklaard. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de ORGANISATOR zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan de WEDSTRIJD uit te sluiten. De ORGANISATOR kan de deelnames van een of meerdere deelnemer(s) opschorten en annuleren, in het geval van vaststelling van een verdachte handelswijze die kan zijn, zonder dat dit limitatief is: de invoering van een geautomatiseerd antwoordsysteem, een ongewoon deelnameritme, een poging om de servers van het organiserend bedrijf te forceren.
 
De ORGANISATOR kan het Wedstrijdreglement te allen tijde eenzijdig wijzigen. Deze wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment van publicatie van het gewijzigde reglement op de website van de ORGANISATOR. De ORGANISATOR kan niet aansprakelijk gesteld worden indien voor redenen buiten zijn wil om, de WEDSTRIJD zou moeten onderbroken, uitgesteld of geannuleerd worden. Elk geval dat niet uitdrukkelijk in dit Wedstrijdreglement voorzien is, zal door de ORGANISATOR zelf beslist worden. Tegen zijn beslissing is geen beroep mogelijk.
 
Niets uit of met betrekking tot deze WEDSTRIJD mag worden gereproduceerd, verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ORGANISATOR. Deelnemers mogen geen virussen of andere schadelijke software of malware op de actiewebsite plaatsen. Deelnames mogen de ORGANISATOR, met de ORGANISATOR geallieerde ondernemingen of zijn merken op geen enkele wijze schaden. De deelname of enige andere manipulatie door middel van een programma of dergelijke, anders dan het programma op de site, evenals het aanpassen/bewerken van deze laatste, is verboden, zal tot uitsluiting leiden, en desgevallend tot gerechtelijke vervolging.
 
Iedere klacht in verband met huidige WEDSTRIJD moet schriftelijk overgemaakt worden (per brief naar NV Van Maele, t.a.v. “Sla je slag bij Van Maele” WEDSTRIJD, Clemence Dosschestraat 29, 9800 Deinze, België of per e-mail naar info@nvvanmaele.be) uiterlijk binnen 7 werkdagen na vaststelling van het feit dat aanleiding geeft tot de klacht, in ieder geval uiterlijk binnen de 7 werkdagen na afloop van de WEDSTRIJD. Eventuele klachten ingediend na het verstrijken van voornoemde termijnen of niet-schriftelijke klachten zullen niet behandeld worden.
 
Indien in geval van overmacht of elke andere reden die buiten de wil van de ORGANISATOR ligt de duur van de WEDSTRIJD veranderd wordt, de WEDSTRIJD aangepast wordt of geannuleerd wordt, kan de ORGANISATOR niet aansprakelijk gehouden worden. De ORGANISATOR kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor een technisch probleem waardoor niet deelgenomen kan worden.
 
De ORGANISATOR kan beslissen om onafhankelijk van de “Sla je slag bij Van Maele” WEDSTRIJD andere (foto)Wedstrijden te organiseren tijdens de periode waarin je kan deelnemen.
 
Door akkoord te gaan met het Wedstrijdreglement verlenen deelnemers en winnaars van de “Sla je slag bij Van Maele” WEDSTRIJD de toestemming aan de ORGANISATOR om foto’s van hen en/of getuigenissen te reproduceren en publiceren in het kader van de WEDSTRIJD met onherroepelijke en onvoorwaardelijke afstand van het recht op afbeelding. En dat om te communiceren rond de WEDSTRIJD of om de NV Van Maele-producten te promoten.
 
Dit wedstrijdreglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving, en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgische recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze WEDSTRIJD, en welke niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Gent.
 
Het Wedstrijdreglement staat ter beschikking op de website www.nvvanmaele.be, alsook de Privacyverklaring.
 
 
Opgemaakt te Deinze, op 10 november 2022